Algemene voorwaarden

Artikel 1 - identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Barn Antiek
Naam ondernemer: Luc D’Hulst

Geregistreerd aan deMelkerijweg 8, 2240 Zandhoven, België
E-mailadres: info@thebarnantiek.be
Telefoonnummer: +32 3 484 60 72
BTW-nummer: NOG VRAGEN

Voor info over beleid, wetgeving & diensten kan je terecht op site van Europese Commissie

Artikel 2 - definities

Hieronder vind u de verduidelijkingen van terminologie gehanteerd In deze algemene voorwaarden.

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door The Barn Antiek worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en The Barn Antiek;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat een consument of The Barn Antiek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen The Barn Antiek en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Herroepingsformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en The Barn Antiek gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Barn Antiek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Barn Antiek en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Barn Antiek voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - het aanbod

The Barn Antiek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 5 - de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Barn Antiek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Van der Stuyf zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Van der Stuyf waar de consument bijvoorbeeld met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:
• Wij hebben geen invloed op deze cookies.
• Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder).
• De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.